Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

Preambulum

Jelen adatkezelési megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) célja a megbízási szerződés során történő adatkezelés meghatározása, különös tekintettel az Európai Parlament És Tanács 2016/679. rendeletében, azaz az Általános Adatvédelmi Rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározott személyes adatok kezelésére.
A Felek által árajánlat kérés/szerződés/szerelési munkalap jött létre, mely részletesen tartalmazza a megbízási jogviszony főbb szabályait. Az adatkezelési megállapodás tisztázza a Felek közös és egyéni kötelezettségeit a megbízási szerződésben foglaltakon túlmenően.

1. Szerződő felek
Ez a Megállapodás a Megbízó (továbbiakban: Adatkezelő) és a Megbízott (továbbiakban: Adatfeldolgozó) között jön létre.
Az Adatkezelő megbízza az Everonix 3D Kft.-t (székhely: 2451 Ercsi, Gárdonyi Géza utca 11., adószám: 28995146-2-07), mint Adatfeldolgozót, hogy a Rendelet 4/1. cikkelyében meghatározott személyes adatokat az Adatkezelő nevében az Adatkezelő által ezen Megállapodásban meghatározott módon kezelje.

2. Megállapodás hatóköre
A Megállapodás hatóköre az összes, a Rendelet 4/1 cikkelye szerint meghatározott személyes adat, melyet az Adatfeldolgozó kezel. A Rendelet 28-as cikkelyének megfelelően ilyen adatkezelés csak az Adatkezelő írásos utasítása alapján történhet.
2.1 Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő az Adatfeldolgozót az alábbi célokkal kapcsolatban utasítja adatkezelésre:
[számítógép javítás, felmérés, árajánlatok készítése, webfejlesztési szerződés, megrendelés]
2.2 Adatalanyok kategóriái
Az Adatkezelő az Adatfeldolgozót az alábbi adatalany kategóriákkal kapcsolatos adatkezelésre utasítja:
[számla kiállításához szükséges adatok, munkalapra rögzített adatok, árajánlatban rögzített adatok]
2.3 Személyes adatok kategóriái
Az Adatkezelő az Adatfeldolgozót az alábbi személyes adatkategóriákkal kapcsolatos adatkezelésre utasítja:
[számla adatok, nevek, e-mail, telefonszám]
2.4 Az adatkezelés időtartama
A szerződésben/munkalapon meghatározott munkák elvégzését követően, legkésőbb a szerződés felmondásakor, az Adatfeldolgozó iparági standardoknak megfelelő formátumban összegyűjt minden adatkezeléshez kapcsolódó dokumentumot és információt, beleértve az adatok feldolgozásából eredő eredményeket és magát az adatokat is. Ezeket az adatokat az Adatkezelő részére átadja vagy az Adatkezelő engedélyével a Rendeletnek megfelelő módon azokat megsemmisíti, figyelembe véve, hogy nincs-e egyéb jogi kötelezettsége az adatok őrzésére. Ugyanezen intézkedések érvényesek a tesztadatokra, a leselejtezett eszközökre és a biztonsági mentésekre is. A megsemmisítésről szóló jegyzőkönyvet az Adatkezelő kérésre az Adatfeldolgozó átadja.

3. Kötelezettségek és jogok
3.1 Az Adatkezelő utasításai
Az Adatfeldolgozó beleegyezik, hogy a Megállapodásnak megfelelő módon, az Adatkezelő utasítása alapján kezel adatokat.
3.2 Az Adatfeldolgozó által nyújtott garanciák
a) Az Adatfeldolgozó garantálja, hogy minden adatkezelés a megfelelő titoktartással, valamint a megfelelő technikai és szervezési óvintézkedésekkel történik.
b) Az Adatfeldolgozó garantálja, hogy minden adatkezelés folyamatában bevont személy megfelelő módon képzett az adatvédelemben, az adatbiztonságban és a bizalmas adatkezelésben.
c) Az Adatfeldolgozó garantálja, hogy az adatkezelés folyamatába bevont személyeket titoktartási kötelezettség köti.
d) Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy nem oszt meg információkat közvetlenül az adatalanyokkal, kivéve az Adatkezelő elérhetőségét.
e) Az Adatfeldolgozó saját döntési körében és saját költségén vállalja, hogy a Rendelet 32-es cikkelyében meghatározott módon megteszi a megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa az adatkezelés biztonságát, integritását, elkerülje az adatvesztést, harmadik fél jogosulatlan hozzáférését, továbbá gondoskodik róla, hogy ezek az intézkedések az adatalanyok kockázatával arányosak legyenek.
f) Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy az adatkezelés földrajzilag az Európai Gazdasági Közösség (EGK) területén belül zajlik. Amennyiben az EGK-án kívüli adattovábbítás történik, arról az Adatfeldolgozó előzetesen értesíti az Adatkezelőt és kizárólag az Adatkezelő írásos hozzájárulásával végez ilyen adattovábbítást.
3.3 Az Adatkezelő kötelezettségei
Az Adatkezelő késedelem nélkül értesíti az Adatfeldolgozót a szerződésben foglalt adatkezeléssel kapcsolatban indult hatósági vizsgálatokról.
3.4 Az Adatfeldolgozó kötelezettségei
a) Az Adatfeldolgozó technikai és szervezési lépésekkel segíti az Adatkezelő GDPR jogokhoz (12-23. cikkely) kapcsolódó feladatait, figyelembe véve a Rendelet által megjelölt határidőket.
b) Az Adatfeldolgozó a Rendelet 30/2-es cikkelye szerinti nyilvántartást vezet az adatkezelésekről.
c) Az Adatfeldolgozó támogatja az Adatkezelőt a Rendelet 30/1-es cikkelyében meghatározott nyilvántartás elkészítésében.
d) Az Adatfeldolgozó tájékoztatja az Adatkezelőt, ha olyan adatkezelés történik, amely ebben a szerződésben nem került rögzítésre, de törvényi kötelezettség miatt mégis végrehajtására kerül.
e) Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy az Adatkezelőt érintő, jelen adatkezeléssel összefüggő hatósági ellenőrzés során az Adatkezelőt a folyamatban megfelelő módon támogatja.
f) Az Adatfeldolgozó a jelen adatkezelést érintő technikai és szervezési intézkedésekről az Adatkezelő részére információkat ad át, amint az a Rendelet 28/2/c cikkelyében meg van határozva.
g) Az Adatkezelő indítványozhat az Adatfeldolgozót célzó vizsgálatot a jelen szerződésben meghatározott adatkezelés tekintetében. Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy a vizsgálati folyamattal kapcsolatban az Adatkezelővel együttműködik.
h) Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy azonnal informálja az Adatkezelőt, ha véleménye szerint az Adatkezelő rendelkezése valamilyen módon sérti a Rendeletet.
3.5 A 32-36. cikkellyel összefüggő kötelezettségek
a) Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő irányában a Rendelet 32-36. cikkelyében meghatározott kötelezettségei kapcsán az Adatfeldolgozó az adatkezelés jellegét és a rendelkezésre álló információkat veszi alapul.
b) Az Adatfeldolgozó 48 órán belül értesíti az Adatkezelőt az adatkezelést érintő incidensekről, hogy az Adatkezelő eleget tehessen a Rendelet 33. cikkelyében meghatározott incidens bejelentésének.
c) Adatvédelmi incidens esetén, az Adatfeldolgozó technikai és szervezési értelemeben támogatja az Adatkezelőt az adatalanyok felé irányuló tájékoztatási kötelezettség teljesítésében.
d) Ha az Adatkezelő erről dönt, az Adatfeldolgozó együttműködik az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésében.
e) Az Adatfeldolgozó, amennyiben az adatkezelés jellege megkívánja, a 37. cikkelyben meghatározottak szerint adatvédelmi tisztviselőt nevez ki.
3.6 További Adatfeldolgozók
a) Az Adatfeldolgozó az adatkezelésbe további Adatfeldolgozókat is bevonhat, de ezt csak az Adatkezelő előzetes írásos engedélyével teheti meg.
b) Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy csak a Rendelet előírásait teljesítő további Adatfeldolgozókat von be az adatkezelésbe. Az Adatfeldolgozó felelős a további Adatfeldolgozók megfeleléséért.
c) Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy a Rendelet 28. cikkelyének megfelelő adatkezelési szerződéssel alkalmazza a további Adatfeldolgozókat.

4. Adatkezelésbe bevont további Adatfeldolgozók
Az adatkezelés végrehajtásához az Adatfeldolgozó az alábbi Adatfeldolgozókat vonja be a feltüntetett célok eléréséhez:
[TaxEconomy Betéti Társaság 2170 Aszód, Osváth Gedeon utca 20/C. könyvelés]

5. Egyéb rendelkezések
A költségek elszámolása tekintetében a megbízási szerződésben/munkalapon foglaltak az irányadók. A jelen szerződésben/munkalapon nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.