SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

A Megbízott kötelezettsége nem valamely gazdasági cél elérésére irányul, hanem a jelen szerződés tárgya szerint meghatározott weboldal/webshop fejlesztési szolgáltatás nyújtására.

A Megbízott köteles jelen megbízása során megfelelő gondossággal eljárni, szolgáltatásait a megállapodás szerinti határidőn belül, megfelelő módon nyújtani. A Megbízott köteles a szolgáltatások teljesítésének aktuális állásáról észszerű időközönként a Megbízó kérésére tájékoztatást adni.

A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott számára a szolgáltatások nyújtásához szükséges pontos, naprakész, teljes körű információt nyújt, beleértve a Megbízott által jelen szerződésben meghatározott feladatok magas színvonalú ellátásához indokoltan kért adatokat, információkat, egyéb segítséget.

A Megbízó a weboldal elkészítéséhez szükséges anyagokat, információkat elektronikus úton a Megbízott rendelkezésére bocsátja (szöveges tartalmak, képek, videók, dokumentumok).

A Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden tény, körülmény, akadály esetén, mely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

A Megbízott a megbízási szerződésben rögzített megbízást elfogadja, a Megbízó pedig kötelezettséget vállal a Felek jelen szerződésének 5. pontjában foglalt megbízási díj jelen szerződés feltételei szerinti maradéktalan megfizetésére.

FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásában a Megbízott részéről X.Y. személyesen vagy a Megbízottal munkaviszonyban álló munkavállalók, illetve az általa felkért szakértők közreműködésével kötelesek eljárni.

Ha a Megbízott jelen szerződés teljesítésének ellátása során más személyt/közreműködőt vesz igénybe, annak személyét – különösen a megbízásban foglalt szigorú titoktartási kötelezettségre tekintettel – a Megbízóval egyezteti. A Megbízott más személy igénybevétele esetén úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

TITOKTARTÁS, ÜZLETI TITOK

A jelen megbízási szerződés végrehajtása során a Megbízott és a Megbízó az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával köteles eljárni.

Üzleti titoknak minősül minden gazdasági tevékenységhez fűződő információ, adat, tény, megoldás, melynek illetéktelenek általi megszerzése, felhasználása, másokkal történő megosztása, nyilvánosságra hozatala sértené vagy veszélyeztetné a gazdálkodó szervezet pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét. Ilyen pl. a műszaki eljárás, gyártási eljárás, szellemi alkotás, know-how, ügyfelek adatai. Bűncselekménynek minősül a titkok haszonszerzés céljából vagy másnak okozandó vagyoni hátrány céljából történő felhasználása, nyilvánosságra hozatala.

Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.

A Megbízott vállalja, hogy nem ad át harmadik személynek semmilyen, a Megbízóval vagy működésével kapcsolatos személyes vagy egyéb adatot oly módon, amely az adatátadás jog- és rendeltetésszerűen meghatározott céljával nem egyeztethető össze.

A Megbízott kizárólag a Megbízó írásbeli hozzájárulásával hozhat nyilvánosságra bármely, Megbízóval kapcsolatos információt, mely jelen Megbízási szerződés szerinti megbízás ellátásával kapcsolatban jutott tudomására. Ezen információkat a Megbízott titkosan köteles kezelni.

A Megbízottat titoktartási kötelezettsége a jelen megbízási szerződés fennállása alatt és annak megszűnését követően egyaránt terheli, ugyanakkor nem vonatkozik azon információkra, melyek már nyilvánosságra kerültek vagy amelyeket a Megbízott jogszabály alapján köteles felfedni.